See more... Go up!

Omnikanálové řešení. Celosvětově oceněné řešení

Nová generace my|GEMINI Omnichannel Platform je výsledkem dvou desetiletí spolupráce s bankami na evropských a asijských trzích. Použitím nejnovějších technologických standardů, hlubokou znalostí finančních produktů a služeb a také důrazem na maximální uživatelskou přívětivost jsme vytvořili inovativní řešení, které splňuje náročné požadavky moderních bank.

my|GEMINI aplikace.

1

my|GEMINI Internet

je webová front-end aplikace pro retailové i korporátní klienty banky. Aplikaci mohou používat na svých počítačích, mobilních zařízeních či samoobslužných kioscích. Aplikace může být samostatná či jako součást portálového řešení banky. Jednotlivé části aplikace my|GEMINI Internet lze ve formě widgetů jednoduše integrovat do stávajícího portálového řešení banky. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací.

2

my|GEMINI Mobile

je front-end aplikace pro převážně retailové klienty banky ve formě nativní aplikace pro mobilní zařízení na platformách iOS, Android, Windows a Blackberry. my|GEMINI Mobile využívá všechny schopnosti a specifika moderních mobilních zařízení jako např. GPS, BTS, motion sensory a další. Zaměřuje se na maximální jednoduchost ovládání a použitelnosti vzhledem ke specifikám mobilních zařízení. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat bankovní transakce a operace.

3

my|GEMINI Branch/CC

je webová front-end aplikace pro zaměstnance a partnery banky. Aplikaci mohou používat na svých počítačích případně mobilních zařízeních. Aplikace může být jako samostatná aplikace či součást pobočkového řešení anebo řešení pro kontaktní centra banky. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací. Aplikace dále umožňuje vyhledávání, zakládání a správu klientů, zaměstnanců či partnerů banky, práci s klienty a jménem klienta (on-behalf of client), integraci s telefonií či aplikací pro kontaktní centra, nastavovat přístupová oprávnění, role, limity, spravovat číselníky a celkové nastavení systému.

4

my|GEMINI ATM

je nativní front-end aplikace pro retailové i korporátní klienty banky. Klienti mohou aplikaci používat na bankomatech. Zaměřuje se na maximální jednoduchost ovládání a použitelnosti vzhledem ke specifikám bankomatů. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat omezený rozsah bankovních produktů a realizovat omezený rozsah bankovních transakcí a operací.

5

my|GEMINI Remote

je front-end aplikace určená pro korporátní klienty banky umožňující off-line práci s bankovními produkty, realizaci a odesílání bankovních transakcí a operací po připojení do banky. Aplikace je optimalizována pro vysoké objemy transakcí, má integrovanou certifikační autoritu včetně dalších bezpečnostích prvků a lze ji snadno vzdáleně instalovat a aktualizovat. Prostřednictvím my|GEMINI Remote je možné obsluhovat více společností v různých bankách a efektivně archivovat historická bankovní data v lokální databázi. Široká podpora importních formátů umožňuje efektivní integraci s ERP a účetními systémy.

my|GEMINI produkty.

1

my|GEMINI Multichannel

(MCH) je základním stavebním kamenem my|GEMINI Omnichannel Platform. Poskytuje širokou škálu služeb pro všechny distribuční a komunikační kanály. MCH se zaměřuje na poskytování služeb spojených se správou žádostí, zakládáním a správou bankovních produktů a služeb, umožňuje realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací, to vše prostřednictvím různých kanálů a aplikací. Poskytuje obchodní logiku pro zajištění realizace služeb i databázi pro ukládání potřebných dat. Zároveň poskytuje transparentní rozhraní pro napojení různých kanálů, front-end aplikací i systémů třetích stran.

2

my|GEMINI Authorization Authentication Server

(GAAS) poskytuje bezpečnostní služby ostatním částem my|GEMINI Omnichannel Platform. GAAS zajišťuje bezpečnostní služby v oblastech single sign-on, single sign-off pomocí OpenID Connect, ověření uživatele pro klientské aplikace s využitím OAuth 2.0, certifikace transakcí, PKI (registrační a certifikační autorita), šifrování, digitálního podpisu, ověření podpisu a služeb secure token. V rámci ověřování uživatelů nabízí několik typů autentizace pomocí různých bezpečnostních metod a včetně dvoufaktorové autentizace (SMS tokenu OTP tokenů - synchronní, asynchronní, založené na čase, OATH), Challenge Response, PKI certifikáty. Zároveň poskytuje certifikační autority pro zajištění realizace transakcí s použitím přednastavených metod zabezpečení od základních jednorázových hesel přes MAC a digitální certifikáty.

3

my|GEMINI Personal Finance Manager

(PFM) je nástroj pro správu osobních financí, který umožňuje klientům banky zvýšit povědomí o jejich finančních tocích a jejich celkovém jmění. Klienti mají přehled o struktuře příjmů a výdajů, mohou plánovat cash flow, stanovit a kontrolovat plnění osobních spořících nebo umořovacích cílů či rozpočtů, mají přehled o celkovém jmění včetně jeho vývoje v čase. Zároveň poskytuje cenné informace bankovním zaměstnancům a partnerům o chování klientů, jejich plánech a celkových aktivech a závazcích.

4

my|GEMINI Value Proposition Engine

(VPE) je jednoduchý nástroj pro segmentaci klientů včetně řízení distribuce informací a nabídek klientům. VPE vyhodnocuje poskytnutá data a na základě nastavených pravidel segmentace a řízení obchodních a informačních kampaní rozhoduje o způsobu (kde), délce (jak dlouho) a četnosti (kolikrát) zobrazení konktrétních infomací či nabídek klientům banky.

5

my|GEMINI Notification Centre

(NC) je nástroj pro správu a distribuci zpráv klientům. NC nabízí rozhraní pro příjem zpráv nejen z my|GEMINI Omnichannel Platform, ale i dalších externích systémů, umožňuje registraci klientských objednávek na jednorázové či opakované zprávy, poskytuje rozhraní pro tvorbu a správu šablon zpráv a zajišťuje odesílání zpráv klientům včetně nastavení pravidel pro jejich zasílání.

See more... Go up!

Regulatorní výkaznictví. Nejlepší a nejpoužívanější systém v ČR

Zabýváme se výkaznictvím a regulatorním reportingem téměř od počátku své existence. V této oblasti, díky dlouholetým zkušenostem a úzké spolupráci s ČNB, zaujímáme na domácím trhu dominantní postavení. Kromě široké škály produktů nabízíme také služby zahrnující poradenství a automatický update při změně metodiky a pravidel ČNB, Úvěrových registrů, Fondu pojištěných vkladů, Ministerstva financí a mezinárodních standardů IFRS.

1

my|BI STAR/SDI

je produkt pro řešení problematiky výkaznictví finančních institucí, který plně splňuje požadavky povinného výkaznictví České národní banky založené na standardu EDIFACT. STAR slouží především k práci s daty jednotlivých výkazů, která mohou být automaticky importována z modulu SDI nebo obdobného systému nebo zadána manuálně. Modul STAR umožňuje zejména definici kostry výkazu (šablony), naplnění výkazu ručně nebo daty z bankovního systému, kompletní provedení jedno a více výkazových kontrol dle metodiky ČNB, zpracování a kontroly duplicit u dynamických výkazů, odeslání výkazů a zpráv do ČNB, přijímání zpráv z ČNB a jejich přiřazování k příslušným výkazům, správu korespondence s ČNB včetně archivace, prohlížení a export metodiky ČNB pomocí integrované prohlížečky metodiky MET-View.

2

my|BI CAD

Produkt Capital Adeqacy (CAD) slouží pro výpočet hodnot požadovaných pro vyplnění výkazu Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky podle metodiky BASEL II. Nad datovou základnou provádí modul CAD přecenění pokladových nástrojů, výpočet kapitálového požadavku na denní, týdenní, dekádní či měsíční bázi a finální vyplnění kostry výkazu.

3

my|BI BLUE

umožňuje kompletní práci s aplikací Centrálního registru úvěrů ČNB, a to jak z hlediska povinného výkaznictví ČNB, tak i provádění on-line dotazů do tohoto registru. Jeho úkolem je z datové základny vyhotovit vstupní soubory ve formátu XML pro aplikaci CRÚ ČNB a následně zpracovat výstupní data z aplikace CRÚ ČNB.

4

my|BI TAURUS

je produkt pro efektivní řešení legislativního požadavku ČNB MiFID. Zároveň umožňuje zhodnocení stávajícího firemního obchodního systému prostřednictvím rozšíření funkcionality o výkaznictví vůči ČNB. TAURUS prostřednictvím standardizovaného rozhraní získává data z jakéhokoliv obchodního systému pro obchodování s cennými papíry. Získaná data zpracuje dle metodiky hlášení obchodu kapitálových trhů MKT 20071101 vydanou ČNB včetně aktualizací a následně prostřednictvím služeb aplikace SDNS, provozované na straně ČNB, data ve formě výkazu odešle.

5

my|BI PERSEUS

slouží k zajištění zasílání údajů pro výplatu klientů pojištěných vkladů v zákonném termínu a komunikaci se systémem Povynal provozovaným na FPV. Zajiťuje především založení databáze, kontrolu, zaslání a příjem dat od vyplácené banky, evidenci reklamací a různé formy pohledů na data ve formě formulářů včetně tiskových sestav.

See more... Go up!

Platby a transakce. Robustní integrované řešení

Oblastí transakcí se zabýváme od samého počátku existence společnosti BSC. Nabízíme řadu produktů a sofistikovaná rozhraní pro bankovní systémy. Máme bohaté zkušenosti s platformou iSeries, nabízíme nejen produkty, ale i zákaznický vývoj na platformě iSeries.

1

my|BOS Cards

Produkt pro správu platebních karet (Cards) představuje sofistikovaný interface mezi bankovními systémy a poskytovatelem platebních karet. Produkt může být implementován jako plně nezávislý a samostatný, tedy data je možno spravovat přes interaktivní funkčnost systému, nebo jsou vybudována rozhraní na jiné systémy, které jsou pro tuto správu primární. Např. klienti přímého bankovnictví si karty ke svým účtů obsluhují v těchto systémech (žádosti o karty, aktivace karet, nastavování limitů, blokace karet aj.), a jen některé servisní služby jsou vykonávány pracovníky banky (blokace karty z důvodu exekuce na účtu, apod.). Produkt pokrývá celý cyklus karetního businessu – podpora vydávání karet, příjem a zpracování autorizačních dotazů (zahrnuje tedy jak technologicky, tak funkčně H2H řešení), příjem a zaúčtování karetních transakcí. Samozřejmostí je management doplňkových služeb, správa a generování poplatků jak za transakce, tak za vedení karet, za události – změna limitů, vyhledání a monitorování online autorizačních dotazů (podezřelých či rizikových plateb), generování výpisů, extraktů pro DWH, odesílání SMS o autorizačních dotazech atd.

2

my|BOS IPS

Integrovaný platební systém (IPS) je produkt pro podporu bezhotovostních úhrad v rámci platebního styku, který integruje více platebních schémat. Aktuálně se jedná o všechny formy plateb v rámci lokálního platebního styku v ČR a Slovenska, SEPA Credit Transfers (SCT) – komplexní podpora SEPA úhrad, SEPA Direct Debit (SDD) - inkasní formy placení. Dalším krokem pak bude komplexní pokrytí podpory SWIFT MT* plateb. IPS poskytuje rozhraní pro externí systémy, která umožňují vstup plateb i definic produktů (trvalé příkazy, nastavení povolení k inkasu aj.) Zpracování je možné on-line a bezobslužně, nebo naopak s intervencí obsluhy (autorizace plateb, verifikace nastavení produktů).

3

my|BOS Fees

Produkt pro správu poplatků řeší problematiku tvorby a správy různých struktur poplatků, odpouštění a vracení poplatků, balíčkování apod. Poplatky jsou generovány na základě událostí z různých systémů a následně jsou zasílány do aplikací, které umožňují účtovat jak paušální poplatky (např. za vedení účtu), tak i za transakce (např. za příchozí clearingovou platbu) a účetní položky (např. za účetní zápis příchozí clearingové platby).

4

my|BOS Interfaces

Představuje sofistikované rozhraní mezi systémy přímého bankovnictví a bankovním systémem. Podstatou tohoto rozhraní je zabezpečení vstupů do bankovního systému či souvisejících modulů (např. vstup plateb) a na on-line bázi aktivní rozpoznání změn a událostí v bankovním systému a předání informace do externích systémů (např. on-line informace o změně zůstatku na účtu). Produkt mimo jiné umožňuje obsluhu účtů (zakládání, uzavírání účtů a tedy propagace těchto událostí do externích systémů), distribuce sazeb a číselníků, příjem a zpracování platebních příkazů (plně automatizovaně či s intervencí obsluhy), inkasních příkazů, termínovaných vkladů, trvalých platebních příkazů apod. Dále aktivně informuje externí systémy o změnách balancí účtů, o účetních blokacích, o zaúčtovaných transakcích, o odmítnutých platbách, o změnách termínovaných vkladů, úvěrů apod.

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Finshape Czechia s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
info_cz@finshape.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Košice

Finshape Slovakia s.r.o.

Vojvodská 14, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Prešov

Finshape Slovakia s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu