Oznamování protiprávní činnosti (whistleblowing)

Účelem této stránky je informovat o oznamovacím systému ve Finshape Czechia s.r.o. (dále jen Finshape), který je určen zaměstnancům společnosti Finshape a dalším fyzickým osobám dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím tohoto systému lze oznámit podezření na neetické nebo podvodné jednání v souladu s politikou Whistleblowing. Podezření bude důkladně prověřeno a o výsledku budeme podatele informovat. Děkujeme.

Oznámení využívejte zejména při těchto podezřeních nebo jste-li svědky takového jednání:

  • má znaky trestného činu;
  • jedná se o přestupek, jehož hranice je alespoň 100 000 Kč;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie;
  • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, hospodářské soutěže, a další dle Zákona;
  • porušuje Etický kodex Finshape nebo její interní předpisy
  • má znaky korupčního jednání, atp.

Jak oznámení podat

Oznámení je možno podat osobně ve vhodných prostorech zajištujících soukromí po předchozí domluvě, písemně osobním předáním na recepci společnosti nebo zasláním poštou. V případě osobního předání nebo poštou podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.

Příslušné osoby ve Finshape

Lucie Štěpánková, tel. č. +420 602 520 001
Tomáš Švajdler, tel. č. +420 731 428 191

Adresa pro podání

Finshape Czechia s.r.o, k rukám příslušné osoby
Office Park Kavčí hory
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Oznámení můžete podat také e-mailem na adresu: fcz_whistleblowing@finshape.com  a telefonicky na výše uvedených tel. číslech.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například přes kontaktní formulář na naši webových stránkách) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon). Finshape jej tak může vyřídit jiným způsobem a Vám nenáleží ochrana dle tohoto Zákona.

Ano, pokud chcete, můžete podat oznámení v anonymitě. Berete však na vědomí, že Vás nebude moci Příšlušná osoba pro Whistleblowing informovat o přijetí oznámení, ani o jeho výsledku, pokud nebude z tohoto oznámení možné učinit jakoukoli zpětnou vazbu vůči Vám.

Vezměte prosím na vědomí, že zneužití Whistleblowing může mít občanskoprávní nebo trestněprávní důsledky. Při oznamování je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu a pokutě až do výše 50.000,- Kč dle Zákona.

Příslušná osoba pro Whistleblowing posoudí důvodnost Vašeho oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení Vás vyrozumí o výsledku posouzení. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Pokud chcete nahlásit možná porušení externím úřadům nebo nebudete s výsledkem oznámení spokojeni, můžete využít i jiné způsoby oznámení, které zmiňuje Zákon.

Ministerstvo spravedlnosti – oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Finanční analytický úřad – pokud se oznámení má týkat toho, že některý z našich pracovníků, vedení apod. porušil AML, nebo má jít o situace, se kterými jsou spojeny podezřelé obchody dle AML.

Domů

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Finshape Czechia s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
info_cz@finshape.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Košice

Finshape Slovakia s.r.o.

Vojvodská 14, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Prešov

Finshape Slovakia s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu